PakietyCennikInstrukcje urządzeńRegulaminPomocWykaz programów

Pakiety podstawowe

 • Pakiety DTV

 • Ilość kanałówIlość kanałów
 • Ilość kanałów HDIlość kanałów HD
 • Rodzaj dekoderaRodzaj dekodera
 • Biały

 • 11

  abonament m-c

 • Ilość kanałów30
 • Ilość kanałów HD6
 • Rodzaj dekoderaDVB-T
 • Brązowy

 • 37

  abonament m-c

 • Ilość kanałów90
 • Ilość kanałów HD68
 • Rodzaj dekoderaDVB-C
 • Srebrny

 • 49

  abonament m-c

 • Ilość kanałów101
 • Ilość kanałów HD76
 • Rodzaj dekoderaDVB-C
 • Złoty

 • 57

  abonament m-c

 • Ilość kanałów113
 • Ilość kanałów HD86
 • Rodzaj dekoderaDVB-C
 • Platynowy

 • 69

  abonament m-c

 • Ilość kanałów139
 • Ilość kanałów HD103
 • Rodzaj dekoderaDVB-C

Rozszerz pakiet o programy premium

 • Pakiety DTV

 • Ilość kanałówIlość kanałów
 • Ilość kanałów HDIlość kanałów HD
 • Canal+ Select

 • 39

  abonament m-c

 • Ilość kanałów6
 • Ilość kanałów HD6
 • Canal+ Prestige

 • 45

  abonament m-c

 • Ilość kanałów8
 • Ilość kanałów HD8

Podane ceny zawierają obowiązujący podatek VAT.

1. Opłaty miesięczne

Pakiet BIAŁY 11,00 zł
Pakiet BRĄZOWY 37,00 zł
Pakiet SREBRNY 49,00 zł
Pakiet ZŁOTY 57,00 zł
Pakiet PLATYNOWY 69,00 zł
Pakiet CANAL+ SELECT 1 39,00 zł
Pakiet CANAL+ PRESTIGE 1 45,00 zł
MULTIROOM 2 10,00 zł
Dzierżawa dekodera cyfrowego STB lub modułu CAM urządzenie przekazywane Abonentowi na czas trwania Umowy, stanowi własność Dostawcy usług brak

2. Opłaty jednorazowe

Aktywacja usługi telewizji cyfrowej umowa zawierana na czas określony 18 miesięcy płatnych brak
umowa zawierana na czas nieokreślony 300,00 zł
Aktywacja usługi MULTIROOM wymaga jednego aktywnego pakietu – minimum BRĄZOWY, niedostępna w pakietach: BIAŁY, CANAL+ SELECT, CANAL+ PRESTIGE brak
Zmiana pakietu z niższego na wyższy każda zmiana, której skutkiem jest zwiększenie całkowitej miesięcznej opłaty uiszczanej przez Abonenta na rzecz Dostawcy usług brak
Zmiana pakietu z wyższego na niższy każda zmiana, której skutkiem jest zmniejszenie całkowitej opłaty miesięcznej uiszczanej przez Abonenta na rzecz Dostawcy usług 17,50 zł
Montaż dodatkowego gniazda abonenckiego montaż dodatkowego punktu odbioru tvk / gniazda antenowego z klatki schodowej lub punktu rozdzielczego poza lokalem 120,00 zł
Wymiana przewodu koncentrycznego wymiana przewodu koncentrycznego doprowadzającego sygnał do lokalu z klatki schodowej lub punktu rozdzielczego poza lokalem 49,00 zł
Wymiana gniazda abonenckiego wymiana gniazda abonenckiego tvk w lokalu Abonenta 36,00 zł
Montaż dodatkowego punktu odbioru tvk w obrębie lokalu 59,00 zł
Wymiana przewodu przyłączeniowego w lokalu od gniazda tvk do odbiornika telewizyjnego o długości do 5 mb 20,00 zł
Asysta techniczna przy instalacji urządzeń Dostawcy usług w lokalu Abonenta 36,00 zł
Podstawowe strojenie programów na dekoderze STB lub telewizorze(lista wg LCN) 36,00 zł
Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie karty dostępu warunkowego 69,00 zł
Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie pilota do dekodera cyfrowego STB 50,00 zł
Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie przewodów (SCART, HDMI, antenowy) za każdą sztukę 20,0 zł
Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie opakowania dekodera cyfrowego STB (pudełko) 15,00 zł
Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie zasilacza do dekodera cyfrowego STB 29,00 zł
Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie dekodera cyfrowego STB 299,00 zł
Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie modułu CAM 169,00 zł
Nieuzasadnione wezwanie pracownika Dostawcy usług 36,00 zł
Naprawa instalacji w obrębie lokalu 59,00 zł
1 usługa niedostępna w pakiecie BIAŁY, wymaga jednego aktywnego pakietu minimum BRĄZOWY

2 zawiera dostęp do takiego samego pakietu programów jaki jest określony w Umowie zawartej z Abonentem z wyłączeniem pakietów: BIAŁY, CANAL+ SELECT, CANAL+ PRESTIGE, umożliwia odbiór na jednym dodatkowym telewizorze za pomocą dodatkowego dekodera lub modułu CAM

Cennik obowiązuje od 01.11.2020 r.

MULTIROOM. Oglądaj gdzie chcesz!
Dostęp do ulubionych programów na wielu telewizorach.

Usługa Multiroom umożliwia odbiór na jednym dodatkowym telewizorze za pomocą dodatkowego dekodera lub modułu CAM.

Usługa Multiroom zawiera dostęp do takiego samego pakietu programów jaki jest określony w Umowie zawartej z Abonentem z wyłączeniem pakietów: BIAŁY, CANAL+ SELECT, CANAL+ PRESTIGE.

multiroom-tvc

Instrukcje urządzeń wykorzystywanych do odbioru telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca”

Podłączenie kablowej telewizji cyfrowej – instrukcja skrócona

Wyszukiwanie programów w dekoderach GLOBO – instrukcja skrócona

Wyszukiwanie programów w dekoderach TECHNISAT – instrukcja skrócona

Montaż modułu CAM w telewizorze z wbudowanym tunerem DVB-C

SKYMASTER GLOBO Opticum HD XC2
Pobierz instrukcję obsługi (szybka instalacja).
Pobierz instrukcję obsługi (pełna).
TECHNISAT CableBox CE HD
Pobierz instrukcję obsługi.
TECHNISAT TechniStar K1
Pobierz instrukcję obsługi.
FERGUSON ARIVA 100
Pobierz instrukcję obsługi.
TECHNISAT MF4-K
Pobierz instrukcję obsługi.
Technisat Digit HD4CX i HD-8C
Pobierz instrukcję obsługi DIGIT HD4 CX
Pobierz instrukcję obsługi DIGIT HD8-C
HOMECAST HC5101
Pobierz instrukcję obsługi.
NAGRYWARKA TECHNISAT DIGICORDER HD K2
Pobierz instrukcję obsługi.
TECHNISAT TECHNICRYPT CX (moduł CAM)

Moduł dostępu warunkowego, który umożliwia odbiór programów cyfrowych w jakości SD (mpeg-2) oraz HD (mpeg-4).
Aby wykorzystać moduł CAM telewizor musi być wyposażony w gniazdo CI i wbudowany Tuner DVB-C obsługujący również standardy mpeg-2 i mpeg-4. Wówczas nie ma potrzeby podłączania dekodera cyfrowego, obsługa telewizora odbywa się za pomocą jednego pilota, istnieje możliwość odbioru programów SD i HD. Osoby, które planują zakup nowego telewizora, a są zainteresowane korzystaniem z takiego rozwiązania, powinny zwrócić uwagę, czy dany model telewizora posiada wbudowany Tuner DVB-C (oprócz Tunera DVB-T) – przeczytać dokładnie specyfikację lub upewnić się u sprzedawcy. Montaż modułu CAM w telewizorze z wbudowanym tunerem DVB-C

Karta abonencka

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci CSM „Nasza Praca”

1. Postanowienia ogólne.

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 • Abonament – miesięczna opłata ponoszona przez abonenta w wysokości określonej w Cenniku z tytułu świadczenia usług przez dostawcę usług;
 • Abonent – podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 • Awaria – nieplanowana jako przerwa z konieczności prowadzenia prac konserwacyjnych, ani nie spowodowana działaniem siły wyższej wada sieci telekomunikacyjnej całkowicie uniemożliwiająca abonentowi korzystanie z usług;
 • Cennik – zestawienie cen za świadczone usługi telekomunikacyjne przez dostawcę usług, stanowiący integralną część umowy;
 • Dostawca usług – Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” z siedzibą przy ul. Okólnej 113A w Częstochowie prowadząca działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących i świadczeniu usług telekomunikacyjnych, uprawniona do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 • Gniazdo abonenckie – urządzenia Dostawcy usług stanowiące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, zainstalowane w lokalu Abonenta, umożliwiające podłączenie Urządzeń abonenckich i Urządzeń Dostawcy usług;
 • Gniazdo dodatkowe – drugie lub następne gniazdo abonenckie;
 • Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności abonenta wobec Dostawcy usług z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, wynosi jeden miesiąc kalendarzowy;
 • Opłata aktywacyjna – opłata za jednorazowe czynności wnoszona na rzecz Dostawcy usług szczegółowo określona w Cenniku;
 • Pakiet – określona w Cenniku grupa usług lub programów objętych abonamentem;
 • Protokół odbioru technicznego – dokument, w którym Abonent pisemnie potwierdza prawidłowy montaż, podłączenie do sieci i sprawne funkcjonowanie urządzeń przekazanych przez Dostawcę usług;
 • Regulamin – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci CSM „Nasza Praca”;
 • Sieć telekomunikacyjna – sieć telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz. 1800) łącząca stację czołową z gniazdem abonenckim, będąca własnością Dostawcy usług bądź będąca w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego;
 • Siła wyższa – zdarzenie, którego wystąpienia nie można było przewidzieć ani jego skutkom zapobiec przy zastosowaniu najlepszej wiedzy i dołożeniu najwyższej staranności;
 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych – wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług;
 • Tytuł prawny – prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do lokalu użytkowego, najem lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonania zobowiązania wobec Dostawcy usług;
 • Umowa – pisemne, zgodne oświadczenie woli Abonenta i Dostawcy usług, na mocy którego Dostawca usług zapewni Abonentowi odpłatne świadczenie usług telekomunikacyjnych, określające wzajemne uprawnienia i obowiązki stron;
 • Urządzenia abonenckie – urządzenia, które nie stanowią własności Dostawcy usług, zainstalowane w lokalu Abonenta, umożliwiające korzystanie Abonentowi z usług telekomunikacyjnych (m.in. odbiornik telewizyjny, radiowy, komputer, aparat telefoniczny, konsola do gier);
 • Urządzenia dostawcy usług (sprzęt) – urządzenia zainstalowane przez Dostawcę usług, wchodzące w skład sieci telekomunikacyjnej i niezbędne do świadczenia usługi, pozostające własnością lub w dyspozycji Dostawcy usług przez okres obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu (m.in. gniazda, kable, rozgałęźniki, modemy kablowe, terminale multimedialne);
 • Usługa telekomunikacyjna – usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej;
 • Usługa – usługa świadczona przez Dostawcę usług polegająca na dostarczaniu do lokalu Abonenta sygnału telewizji kablowej i radia, albo na umożliwieniu Abonentowi dostępu do Internetu w lokalu za pośrednictwem Sieci;
 • Usterka – wada sieci, która nie uniemożliwia całkowicie świadczenia usług przez dostawcę usług;
 • Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb;
 • Wykaz programów – uporządkowana lista programów rozprowadzanych w sieci przez Dostawcę usług.

 

2. Zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową.

2.1. Dostawca usług umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących usług telekomunikacyjnych:

a) przyłączenie do sieci,

b) dostęp do telewizji kablowej,

c) dostęp do Internetu,

d) konserwację sieci,

e) innych usług zlecanych przez Abonenta, określonych w Regulaminie i Cenniku stanowiących załączniki do Umowy.

2.2. Użytkownik na podstawie Umowy może korzystać z usług telekomunikacyjnych wskazanych w pkt. 2.1. Usługi te są opisane w Regulaminie i Cenniku.

2.3. Na opłatę abonamentową składają się następujące elementy:

a) obsługa w zakresie bieżącej konserwacji, tj.:

– prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w celu utrzymania parametrów sieci i w gnieździe abonenckim w lokalu Abonenta;

– przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach;

– usuwanie usterek i awarii wynikłych z winy Dostawcy usług;

– dokonywanie napraw i modernizacji sieci w celu utrzymania jej w należytym stanie technicznym.

– możliwość konsultacji z Zakładem Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” w sprawach korzystania z usług;

b) opłaty za dzierżawę łączy operatorskich do Internetu;

c) opłaty licencyjne za programy dostępne w sieci;

d) opłaty z tytułu praw autorskich i pokrewnych oraz dla Instytutu Sztuki Filmowej;

e) opłaty za rejestrację programów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji;

f) opłata telekomunikacyjna związana z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji – Urząd Komunikacji Elektronicznej;

g) koszty wynikające z realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

h) koszty energii elektrycznej, podatki;

i) opłaty wsparcia serwisowego sprzętu i wymagane licencje.

2.4. Dostawca usług może wprowadzać do oferty nowe usługi, w szczególności w miarę powstawania nowych technologii i możliwości technicznych.

2.5. Zawarcie Umowy oraz zakres oferowanych usług jest uzależniony od posiadanych w danym rejonie możliwości technicznych i organizacyjnych Dostawcy usług niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonenta

 

3. Warunki umowy, tryb i warunki dokonywania zmian umowy, jej przedłużenia i rozwiązania.

3.1. Przez zawarcie umowy Dostawca usług zobowiązuje się świadczyć usługę za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności oraz do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.

3.2. Umowa z użytkownikiem zostaje zawarta w formie pisemnej na czas nieokreślony lub czas określony wskazany w Umowie, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz Cenniku. Umowa zawarta na czas określony po upływie wskazanego w niej terminu obowiązywania przekształca się w Umowę na czas nieokreślony, o ile Abonent we wskazanym w Umowie terminie nie złoży innego oświadczenia woli. Warunki oraz sposób świadczenia dotychczasowej usługi telekomunikacyjnej nie ulegają zmianie.

3.3. Umowę w imieniu Dostawcy usług zawiera osoba upoważniona przez Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”.

3.4. Użytkownik może zawrzeć Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika w biurze Dostawcy usług w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” przy ul. Dekabrystów 68/76 w Częstochowie.

3.5. W celu zawarcia Umowy użytkownik przedstawi Dostawcy usług dokumenty na potrzeby określenia stron Umowy oraz potwierdzające możliwość wykonania zobowiązania wobec Dostawcy usług wynikającego z Umowy.

3.6. Dostawca usług może uzależnić zawarcie Umowy od:

a) dostarczenia przez użytkownika dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Dostawcy usług wynikającego z Umowy;

b) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej użytkownika wynikającej z danych będących w posiadaniu Dostawcy usług; Dostawca usług powiadamia użytkownika o wystąpieniu takiego zastrzeżenia.

3.7. Abonent jest zobowiązany do poinformowania Dostawcy usług w terminie 7 dni o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego, zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu Umowy, o utracie przysługującemu mu lub osobie, która udzieliła mu zgody na zawarcie Umowy tytułu prawnego do lokalu, lub zmianie innych danych niezbędnych dla zgodnego z Umową świadczenia usług w celu umożliwienia Dostawcy usług doręczenia korespondencji.

3.8. Uzupełnienie, zmiana lub wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

3.9.1. W przypadku zmiany Umowy lub Regulaminu Dostawca Usług jest zobowiązany z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian, do:

a) doręczenia Abonentowi na piśmie treści proponowanych zmian warunków Umowy;

b) doręczenia Abonentowi na piśmie oraz podania do publicznej wiadomości treści proponowanych zmian warunków Umowy określonych w Regulaminie.

3.9.2. W przypadku braku akceptacji tych zmian Abonentowi przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia Umowy. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy Dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze i zwrot ulgi. Zasady odnoszącej się do roszczenia odszkodowawczego i zwrotu ulgi nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian w Umowie lub Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

3.10. Dostawca usług doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości zmiany w Cenniku z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. Tylko w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy, Dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze i zwrot ulgi przyznanej Abonentowi. Nie dotyczy to sytuacji, w której konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

3.11. Rozwiązanie Umowy zawartej na czas nieokreślony następuje na podstawie pisemnego oświadczenia woli złożonego przez Abonenta w dowolnym okresie jej trwania z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia (z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie). Za okres świadczenia usługi w okresie trwania wypowiedzenia Abonent wnosi opłaty zgodnie z Regulaminem świadczenia usług.

3.12. Rozwiązanie Umowy zawartej na czas określony następuje na podstawie pisemnego oświadczenia woli złożonego przez Abonenta w dowolnym okresie jej trwania. Rozwiązanie Umowy przez Abonenta przed upływem terminu na jaki została zawarta lub z przyczyn leżących po stronie Abonenta powoduje konieczność zwrotu ulgi udzielonej Abonentowi przy zawarciu Umowy, proporcjonalnie pomniejszonej za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

3.13. Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych przyczyn.

3.14. W przypadkach, gdy Abonent:

a) pozostaje w zwłoce z uregulowaniem dwóch opłat abonamentowych,

b) rażąco narusza zapisy Regulaminu, a w szczególności udostępnia sygnał osobom trzecim, używa urządzeń Dostawcy w sposób niezgodny z Umową lub Regulaminem, dokonuje przeróbek lub nieprawidłowych podłączeń,

c) wykorzystuje usługi niezgodnie z prawem, narusza bezpieczeństwo lub integralność sieci i usług telekomunikacyjnych, zakłóca poprawne funkcjonowanie infrastruktury sieci, narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, rozpowszechnia nielegalne materiały, niechciane wiadomości elektroniczne i wirusy komputerowe, dokonuje włamań do systemów komputerowych i urządzeń innych użytkowników sieci, uzyskuje nielegalny dostęp do danych i oprogramowania stanowią naruszenie zapisów Umowy i Regulaminu,

Dostawca usług może rozwiązać Umowę z winy Abonenta ze skutkiem natychmiastowym. W pierwszej kolejności Dostawca usług może ograniczyć dostęp do świadczonych usług. Dostawca usług wysyła upomnienie wzywające Abonenta do przestrzegania postanowień Umowy wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin do usunięcia skutków naruszenia Umowy. Jeżeli Abonent nie zastosuje się do upomnienia, Dostawca usług wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, wyłączając Abonenta z sieci. Powiadomienie o rozwiązaniu Umowy następuje przez pisemne oświadczenie Dostawcy usług wysłane za pomocą listu poleconego na adres lokalu Abonenta wskazany w Umowie. W przypadku Umowy zawartej na czas określony Dostawcy usług przysługuje prawo zwrotu równowartości ulgi udzielonej Abonentowi przy zawarciu Umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

 

4. Warunki świadczenia usług.

4.1. Przez podpisanie umowy Abonent wyraża zgodę na wykonanie przez Dostawcę usług niezbędnych prac, w szczególności poprowadzenie kabli, przewiercenie otworów, montaż gniazda abonenckiego oraz urządzeń Dostawcy usług. Obowiązkiem Abonenta jest przygotowanie lokalu do montażu przyłącza.

4.2. W czasie wykonywania prac w lokalu powinien przebywać Abonent lub pełnoletnia osoba upoważniona.

4.3. Abonent podpisuje protokół odbioru technicznego, w którym potwierdza uruchomienie usługi oraz przekazanie sprzętu. Z chwilą podpisania protokółu odbioru na Abonenta przechodzi ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

4.4 Z dniem rozpoczęcia świadczenia usług Abonent uprawniony jest do korzystania z usług w zakresie i na warunkach zgodnych z Umową, Regulaminem, Cennikiem i przepisami prawa.

4.5. Abonent może składać wnioski w sprawie:

a) instalacji dodatkowego gniazda;

b) przeniesienia gniazda, przyłącza;

c) ponownej aktywacji (włączenia sygnału);

d) rozszerzenia zakresu świadczenia usług;

e) zmiany zakresu usług.

Wnioski te muszą być składane w formie pisemnej, osobiście lub przesłane listem poleconym na adres Zakładu Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” lub przy użyciu poczty elektronicznej. Wysokość opłat za powyższe czynności określa Cennik.

4.6. Za świadczone usługi Abonent ma możliwość dokonania płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej, w szczególności przelewem bankowym lub w formie polecenia zapłaty . Dniem zapłaty jest data wpływu kwoty na wskazany rachunek bankowy lub dzień zapłaty w kasie CSM „Nasza Praca” przy ul. Okólnej 113A w Częstochowie.

4.7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Abonenta, nie zwalnia Abonenta z obowiązku wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług w okresie jej obowiązywania.

4.8. Zwrot sprzętu.

4.8.1. W przypadku rozwiązania Umowy Abonent jest zobowiązany zwrócić sprzęt w stanie nienaruszonym w terminie 7 dni od chwili jej rozwiązania. Przez zwrot sprzętu Dostawcy usług rozumie się dostarczenie przez Abonenta sprzętu do Zakładu Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” przy ul. Dekabrystów 68/76 w Częstochowie.

4.8.2. Zwrot sprzętu następuje na koszt Abonenta.

4.8.3. W przypadku niezwrócenia sprzętu przez Abonenta w wyznaczonym terminie, Dostawca usług ma prawo obciążenia Abonenta kosztami sprzętu zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

4.8.4. Na życzenie Abonenta Dostawca usług może odebrać sprzęt z lokalu Abonenta na jego koszt, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 

5. Ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez Dostawcę usług telekomunikacyjnych Urządzeń końcowych.

5.1. Wszystkie elementy sieci telekomunikacyjnej oraz urządzenia Dostawcy usług zamontowane w lokalu pozostają własnością Dostawcy usług, chyba że strony umówiły się inaczej.

5.2. Sprzęt Dostawcy usług może być używany jedynie w lokalu wskazanym w Umowie lub innym miejscu uzgodnionym przez strony w formie pisemnej.

5.3. Abonent jest zobowiązany do korzystania ze sprzętu Dostawcy usług zgodnie z jego przeznaczeniem. Abonent nie jest upoważniony do rozporządzania sprzętem Dostawcy usług, w szczególności nie jest uprawniony do udostępniania go osobom trzecim, otwierania sprzętu i zrywania naklejki zabezpieczającej.

5.4. Dostawca usług oświadcza, że nie wprowadził, ani nie zlecił ograniczeń w zakresie korzystania z udostępnionego Abonentowi sprzętu. Dostawca usług rekomenduje sposoby zabezpieczenia sprzętu przez Abonenta zgodnie z zaleceniami wskazanymi w instrukcji obsługi sprzętu i/lub dokumencie gwarancji sprzętu.

5.5. Abonent jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą urządzeń i sprzętu Dostawcy usług zainstalowanych w jego lokalu, uszkodzonych wskutek nieprawidłowego ich używania, zniszczenia, utraty lub kradzieży, zgodnie z aktualnym Cennikiem.

 

6. Dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi.

6.1. Dostawca usług wskazuje dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące następujące informacje:

a) Dostawca usług gromadzi dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie;

b) Dostawca usług nie wprowadza żadnych ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z usługi aplikacji, innych niż jednoznacznie określone w Umowie i Regulaminie.

c) Dostawca usług wprowadza procedury służące pomiarom i organizacji ruchu w sieci, których celem jest zapobieganie osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza. Stosowanie tych procedur optymalizuje jakość usług telekomunikacyjnych;

d) W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych przez Abonenta, Dostawca usług podejmuje adekwatne i uzasadnione środki mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie wskazanym naruszeniom, a w szczególności:

– eliminuje przekazywanie komunikatów, które zagrażają bezpieczeństwu sieci Dostawca usług lub usług telekomunikacyjnych, lub

– przerywa lub ogranicza świadczenie usług telekomunikacyjnych w stosunku do tego Abonenta.

 

7. Dane dotyczące jakości usług.

7.1. Dostawca usług świadczy usługi telekomunikacyjne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

7.2. Dostawca usług zobowiązuje się dostarczać w sposób ciągły sygnały w sieci telekomunikacyjnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, na warunkach określonych w Umowie z zastrzeżeniem stosowania urządzeń abonenckich o odpowiednich wymaganiach i przestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu.

7.3. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wykorzystania całego pasma częstotliwości kablowej, tj. 5 MHz – 862 MHz.

7.4. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za treść programów, ani audycji programowych w nich zawartych.

7.5. Dostawca usług może udostępniać Abonentom w okresach testowych nieodpłatnie w poszczególnych pakietach programy spoza wykazu programów oraz szybsze prędkości łącza Internetowego.

7.6. Dostawca usług zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy do dostarczenia lub dzierżawy Abonentowi urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi (określonych w protokole odbioru technicznego), bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych urządzeń Dostawcy usług, o ile wada wynika z normalnego zużycia lub tkwi w urządzeniu.

7.7. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług spowodowanych konserwacją lub modernizacją sieci, nie dłuższych jednorazowo niż 8 godzin i nie więcej niż przez 3 doby w kwartale. Przekroczenie wskazanego okresu skutkuje obniżeniem opłaty abonamentowej w następnym miesiącu o 1/30 za każdą dobę braku sygnału.

7.8. Dostawca usług zobowiązany jest w miarę możliwości technicznych do niezwłocznego usuwania usterek, awarii i wad w jakości świadczonej usługi w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Abonentem. Abonent powinien zapewnić dostęp do miejsca wystąpienia awarii, chyba że miała ona miejsce poza lokalem Abonenta lub miejscem przez niego kontrolowanym np. wydzielony, zamknięty przez Abonentów korytarz.

7.9. Dostawca usług ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi. Odpowiedzialność Dostawcy usług nie obejmuje utraconych przez Abonenta korzyści, w przypadku gdy Abonent korzysta z usług telekomunikacyjnych do z celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem zawodu.

7.10. Dostawca usług analizuje poziom jakości oferowanych usług telekomunikacyjnych, w szczególności:

– średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci (w dniach);

– średni czas usunięcia uszkodzenia (w godzinach);

– liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej;

– reklamacje (%).

Wskaźniki jakości oferowanych usług telekomunikacyjnych publikowane są na stronie internetowej Dostawcy usług www.tvknaszapraca.pl

 

8. Zakres obsługi serwisowej.

8.1. Dostawca usług realizuje obsługę serwisową w zakresie:

a) udzielania użytkownikom informacji dotyczących Umowy, Regulaminu oraz Cennika;

b) przyjmowania zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach: telefonicznych pod numerem 34-361-57-57, osobistych w biurze Dostawcy usług w Zakładzie Obsługi Technicznej przy ul. Dekabrystów 68/76 oraz pisemnych, w tym przy użyciu poczty elektronicznej;

c) przyjmowania reklamacji;

d) realizacji zleceń;

e) udzielania użytkownikom informacji odnośnie świadczonych usług, urządzeń Dostawcy usług w związku z korzystaniem z usług oraz zasad postępowania w przypadku ich awarii;

8.2. Jeśli wykonanie usług serwisowych wiąże się z kosztami, są one określone w aktualnym Cenniku.

8.3. Obsługa użytkownika realizowana jest przez Dostawcę usług za pośrednictwem:

a) Zakładu Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” przy ul. Dekabrystów 68/76 w Częstochowie, w godzinach pracy Spółdzielni – w całym zakresie pkt. 8.1;

b) Pogotowia technicznego – poza godzinami pracy Spółdzielni – w zakresie pkt 8.1 b) i e).

 

9. Zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i termin jego wypłaty.

9.1. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Dostawcę usług, jeżeli jakość świadczonej usługi jest niezgodna z zawartą Umową.

9.2. Dostawca usług odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych wynikało z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu, działania Użytkownika niezgodnego z prawem albo nastąpiło wskutek wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej.

9.3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę usług telekomunikacyjnych Abonentowi przysługuje odszkodowanie. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 miesięcznej opłaty abonamentowej, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 36 godzin. Niezależnie od odszkodowania, o którym mowa powyżej, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi trwająca dłużej niż 12 godzin, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej.

9.4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej Abonentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

9.5. W przypadku uznania reklamacji przyznana Abonentowi kwota zostanie niezwłocznie zaliczona Abonentowi przez Dostawcę usług na poczet przyszłej opłaty abonamentowej. W przypadku, gdy wynika to z wiadomej Dostawcy usług woli Abonenta, należna kwota zostanie przekazana na rachunek wskazany przez Abonenta lub wypłacona w kasie Spółdzielni w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.

 

10. Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji.

10.1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych, niedotrzymania z winy Dostawcy usług określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług lub nieprawidłowego naliczenia z tytułu świadczenia usług.

10.2. Reklamacja powinna zawierać :

a) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres użytkownika zgłaszającego reklamację;

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

d) adres miejsca zakończenia sieci;

e) datę zawarcia Umowy i określony w Umowie termin rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Dostawcy usług określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych;

f) wysokość odszkodowania lub innej należności, w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty;

g) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności;

h) podpis reklamującego w przypadku reklamacji złożonej na piśmie.

W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia powyższych warunków, z wyłączeniem wysokości kwoty odszkodowania lub innej należności, upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę usług przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania reklamującego o konieczności jej uzupełnienia. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej, z wyłączeniem wysokości odszkodowania lub innej należności Dostawca usług, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

10.3. Jeżeli w reklamacji nie została określona wysokość odszkodowania lub innej należności, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, Dostawca usług traktuje reklamację tak, jakby wysokość była określona.

10.4. Reklamacja może być złożona przez Abonenta w siedzibie Dostawcy usług lub w jednostce Dostawcy usług obsługującej użytkowników, tj. w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” przy ul. Dekabrystów 68/76 w Częstochowie.

10.5. Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie lub jednostce Dostawcy usług, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie lub jednostce Dostawcy usług zgłaszający reklamację otrzymuje niezwłocznie pisemne potwierdzenie przyjęcia reklamacji. W przypadku reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Dostawcy usług rozpatrującej reklamację. Jeśli udzielenie odpowiedzi na reklamację nastąpiło w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, Dostawca usług nie potwierdza już pisemnie przyjęcia reklamacji.

10.6. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia zgłoszenia nieprawidłowego naliczenia z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania o czym jednostka Dostawcy usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

10.7. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Dostawcę usług listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Dostawcy usług lub dzień złożenia reklamacji pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie lub jednostce Dostawcy usług.

10.8. Dostawca usług w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

a) nazwę jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację;

b) powołanie podstawy prawnej;

c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu wypłaty;

e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym i polubownym zakończeniu sprawy;

f) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę usług, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

10.9. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:

a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;

b) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.

 

12. Sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych.

12.1. Informacje o aktualnym Cenniku usług oraz kosztach serwisowych można uzyskać w formie pisemnej w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” ul. Dekabrystów 68/76. Ponadto informacje o aktualnym Cenniku usług są dostępne na kanale informacyjnym w sieci Dostawcy usług.

 

13. Sposób przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach ze świadczoną usługą.

13.1. Dostawca usług przekazuje Abonentowi informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy usług www.tvknaszapraca.pl.

13.2. Dostawca usług w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy zapewnia tajemnicę telekomunikacyjną, poza przypadkami, w których Dostawca usług jest zobowiązany do udostępnienia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.3. Dostawca usług zawiadamia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia, Abonenta będącego osobą fizyczną o naruszeniu jego danych osobowych, które mogło mieć niekorzystny wpływ na jego prawa. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeśli Dostawca usług wdrożył przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował je do danych, których ochrona została naruszona.

 

14. Postanowienia końcowe.

14.1. W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Radiofonii i Telewizji oraz Prawa telekomunikacyjnego.

14.2. Regulamin oraz wszelkie jego zmiany są wprowadzane decyzją Zarządu CSM „Nasza Praca”.

14.3. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd CSM „Nasza Praca” uchwałą nr 69/2013 w dniu 15.05.2013r i wchodzi w życie z dniem 21.06.2013r.

 

Zakład Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 68/76

tel. 34-361-25-32, tel. 34-361-57-57, fax. 34-361-30-93, www.tvknaszapraca.pl

e-mail: zot@csmnp.com.pl, internet@csmnp.com.pl, dtv@csmnp.com.pl

Pomoc / Najczęściej zadawane pytania

Czy, aby odbierać telewizję cyfrową muszę podpisać nową umowę?
Jakie urządzenia potrzebuję, aby oglądać telewizję cyfrową?
Jak podłączyć cyfrowy dekoder STB?
Co to jest moduł CAM i jak go poprawnie zainstalować w telewizorze?
Co to są numery LCN?
Czy aby korzystać z telewizji cyfrowej muszę posiadać nowoczesny telewizor?
Czy do internetu i telewizji muszę prowadzić z korytarza osobne przewody koncentryczne?
Komunikat informujący o zakodowanym bądź niedostępnym kanale?
Co to jest usługa MULTIROOM?
Obraz na telewizorze zawiesza się albo pojawiają się kolorowe kwadraciki tzw. pikselowanie, co robić?
Co się dzieje po zakończeniu umowy terminowej?